katechein
 

Czym są ewangelie

Home Konspekty i scenariusze 18.11.2017 1384 drukuj
 

Temat: Czym są ewangelie?

Klasa: 6SP-3GP

Cele:

  • Uświadomienie uczniom, że ewangelie są pismami katechetycznymi
  • Przypomnienie uczniom, że ewangelia jest jedna w kilku świadectwach

Wstęp:

Jak pamiętamy Biblia - Pismo Święte składa się z dwóch podstawowych części ST i NT. Pamiętamy także, że nie napisano jej od razu ani, że nie jest ona dziełem jednego autora, ale wielu, których natchnął Bóg. W ten sposób stała się ona Słowem Bożym.
W innym nieco ujęciu jest Biblia świadectwem/zapisem obecności Boga w dziejach świata a w szczególności narodu wybranego. Zawiera Jego obietnice, wskazania i zapowiedzi rzeczy przyszłych. W Biblii zawarta jest opowieść o stworzeniu, grzechu i nadziei na życie wieczne w szczęściu z Bogiem. W takim ujęciu Biblia staje się zapisem Bożego objawienia nadnaturalnego lub historycznego.

Rozwinięcie:

Jedna Ewangelia

Wg nauki Kościoła Ewangelia jest tylko jedna(!) i jest nią Jezus Chrystus, Syn Boga. Samo pojawienie się Go pośród ludzi określa się mianem Dobrej Nowiny. W tym ujęciu jednorazowego wydarzenia da się zauważyć, że Ewangelia jest tylko JEDNA! Jej głównym przesłaniem jest wypełnienie się Bożych obietnic wobec ludzkości, a głównie tej jednej - ZBAWIENIA. Zbawienie - czyli odkupienie od grzechów i jego skutków dokonuje się za sprawą Wcielonego Syna Bożego. Człowiek nie musi już umierać bez nadziei na szczęście wieczne.

Czas i sposób powstania ewangelii

Ewangelie jako pisma świadków wydarzeń powstawały dość wcześnie bo w latach pomiędzy 60 a 100 Iw. Oczywiście nie wyglądały one tak jak dzisiaj. Oprócz tego, że nie miały formy księgi tylko zwojów, były spisywane po hebrajsku (aramejsku) i grecku. Miały także formę tekstu ciągłego bez podziału na rozdziały czy wiersze.

Ewangelie powstawały wg znanego nam schematu:

  • Konkretne wydarzenia w historii, widziane przez świadków
  • Przekazywanie ustne opisu tych wydarzeń przez tychże świadków
  • Spisywanie tych świadectw przez słuchających i łączenie notatek w zbiory
  • Ostatecznie redakcja tekstu właściwego

"Ewangelii" spisanych w pierwszych latach chrześcijaństwa było wiele, jednak uznane za natchnione zostały tylko 4 z nich. Pozostałe określono mianem apokryfów. Co jakiś czas pojawiają się "nowości" wśród "naukowców" o odkryciu nowych "ewangelii", które próbują oni traktować jako tekst równie ważny jak te kanoniczne ewangelie. Jak pamiętamy Kościół określił dość wcześnie bo już około II wieku kanon ewangelii.

Przypisuje się orientacyjnie takie daty/ramy czasowe powstania ewangelii:

  • Mt - Mateusza - (65 - 70 r)
  • Mk - Marka - (70 - 100 r)
  • Łk - Łukasza - (80 - 100 r)
  • J - Jana - (90 - 100 r)

Funkcja i rola ewangelii

Ewangelia to dzieło katechetyczne, które, w oparciu o ramy biograficzne, przedstawia zbawczy sens słów i czynów Jezusa Chrystusa. Opowiada Jego historię z perspektywy doświadczenia (opowiada dodając komentarze z punktu widzenia wstecz).
Najprościej - ewangelie to pisma katechetyczne - mające budzić i kształtować wiarę odbiorców.

Każda z nich pisana była do innego odbiorcy:
Mt - pisana jest przez Żyda dla Żydów. Jej przewodnim tematem jest chęć udowodnienia, że w Jezusie z Nazaretu spełniają się wszystkie zapowiedzi mesjańskie ST. Mateusz opisuje wydarzenia w odniesieniu do świąt i motywów znanych swoim słuchaczom. Nie wyjaśnia ich, odwołuje się często do tekstów ST.
Mk - autorem był uczeń św. Piotra, stąd też w jego ewangelii brak pewnych wydarzeń dotyczących jego osoby (poczucie winy i pokora?). Marek wraz z Piotrem przebywali w Rzymie i do mieszkańców tego miasta jest skierowana ta ewangelia. Jej celem jest ukazanie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Marek często tłumaczy żydowskie terminy na grekę, która w tym czasie była językiem imperium rzymskiego, co świadczy, że kierował swe słowa do ludzi ich nie znających - do pogan.
Łk - grecki lekarz pokazywał Jezusa jako lekarza dusz i ciał. W tej ewangelii znajduje się najwięcej opisów uzdrowień. W swej ewangelii staje się "łagodnym" przekazicielem prawdy opuszczając trudne do przyjęcia momenty tak dla Żydów jak i pogan. Jako jedyny umieszcza fragmentaryczny opis życia Jezusa z czasów dzieciństwa.
J - "umiłowany uczeń Jezusa", najmłodszy z apostołów, który jako jedyny spośród nich umarł śmiercią naturalną. Kieruje swoją ewangelię do wszystkich, bez wyjątku. To najbardziej "filozoficzna" ewangelia. Ta ewangelia zawiera wiele szczegółów, które mógł zauważyć, tylko bezpośredni świadek opisywanych wydarzeń. Główny rys tej ewangelii to fakt, że Jezus jest Odwiecznym Słowem Boga, które przyszło na świat skierowane do ludzi by ukazać Bożą miłość.
Cztery świadectwa jednej Ewangelii. Cztery teksty do nieco odmiennych adresatów, z innej kultury, doświadczenia i religii. Wszystkie jednak opowiadają o tym samym o DOBREJ NOWINIE - JEZUSIE CHRYSTUSIE.

Ewangelie synoptyczne

Trzy z czterech ewangelii wydają się mieć najwięcej cech wspólnych, co może świadczyć o jednym źródle, z którego korzystali ich autorzy. Ewangelie Mt, Mk i Łk uznaje się za tzw. SYNOPTYCZNE. Nazwa wzięła się z faktu dokonania porównania historii i kolejności wydarzeń zapisanych w tych ewangeliach w formie "synopsy" - tabeli porównującej. Zapisane w nich wydarzenia są podobne oraz mają zbliżoną kolejność.
Nie można zapomnieć, że każda z nich była pisana dla nieco innego odbiorcy, stąd pojawiające się różnice, czy dodatkowe wyjaśnienia.

Zakończenie:

Żyjący w IV w. św. Hieronim - badacz Biblii, autor jej tłumaczenia na łacinę, stwierdził, że "kto nie zna ewangelii - nie zna też Chrystusa".
Dzisiaj słowo "obowiązek" nie jest słowem lubianym, mimo to każdy, kto przyznaje się do bycia chrześcijaninem - uczniem Chrystusa, powinien Go poznać. Nie wystarczy przecież obejrzeć film lub w Kościele posłuchać księdza. Trzeba dać szansę Bogu na spotkanie ze swoim sercem i rozumem w zaciszu swego domu, czytając Słowo natchnione przez Niego. To nasz obowiązek. Bo jak można uwierzyć w kogoś lub komuś, nie spotykając się z nim? A przecież "wiara rodzi się ze słyszenia, a tym co się słyszy jest Chrystus".