"Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha,
że jesteśmy dziećmi Bożymi" [Rz 8,16]

Jak czytać sigla biblijne

 • dodany: 15.01.2010 12:00
 • przez: WK
 • czytany: 13158
 • wydrukuj stronę
  •  
  •  
  •  

Sigla biblijne, co to jest? Jest to umowna nazwa konkretnych wersetów w Piśmie Świętym, które powinniśmy lub chcemy znaleźć. Wszystkie skróty dotyczące nazwy księgi Starego i Nowego Testamentu można znaleźć na początku każdego Pisma Świętego.

Siglum (z łac. singlae litterae - pojedyncze litery; l. mn. sigla) - symbol literowy lub literowo-cyfrowy będący oznaczeniem fragmentu Biblii.

Stary Testament

 1. Rdz - Księga Rodzaju
 2. Wj - Księga Wyjścia
 3. Kpł - Księga Kapłańska
 4. Lb - Księga Liczb
 5. Pwt - Księga Powtórzonego Prawa
 6. Joz - Księga Jozuego
 7. Sdz - Księga Sędziów
 8. Rt - Księga Rut
 9. 1 Sm - 1 Księga Samuela
 10. 2 Sm - 2 Księga Samuela
 11. 1 Krl - 1 Księga Królewska
 12. 2 Krl - 2 Księga Królewska
 13. 1 Krn - 1 Księga Kronik
 14. 2 Krn - 2 Księga Kronik
 15. Ezd - Księga Ezdrasza
 16. Ne - Księga Nehemiasza
 17. Tb - Księga Tobiasza
 18. Jdt - Księga Judyty
 19. Est - Księga Estery
 20. 1 Mch - 1 Księga Machabejska
 21. 2 Mch - 2 Księga Machabejska
 22. Hi - Księga Hioba
 23. Ps - Księga Psalmów
 24. Prz - Księga Przysłów
 25. Koh - Księga Koheleta
 26. PnP - Pieśń nad pieśniami
 27. Mdr - Księga Mądrości
 28. Syr - Mądrość Syracha
 29. Iz - Księga Izajasza
 30. Jr - Księga Jeremiasza
 31. Lm - Lamentacje Jeremiasza
 32. Ba - Księga Barucha
 33. Ez - Księga Ezechiela
 34. Dn - Księga Daniela
 35. Oz - Księga Ozeasza
 36. Jl - Księga Joela
 37. Am - Księga Amosa
 38. Ab - Księga Abdiasza
 39. Jon - Księga Jonasza
 40. Mi - Księga Micheasza
 41. Na - Księga Nahuma
 42. Ha - Księga Habakuka
 43. So - Księga Sofoniasza
 44. Ag - Księga Aggeusza
 45. Za - Księga Zachariasza
 46. Ml - Księga Malachiasza

Nowy Testament

 1. Mt - Ewangelia wg św. Mateusza
 2. Mk - Ewangelia wg św. Marka
 3. Łk - Ewangelia wg św. Łukasza
 4. J - Ewangelia wg św. Jana
 5. Dz  - Dzieje Apostolskie
 6. Rz - List do Rzymian
 7. 1 Kor - 1 List do Koryntian
 8. 2 Kor - 2 List do Koryntian
 9. Ga - List do Galatów
 10. Ef - List do Efezjan
 11. Flp - List do Filipian
 12. Kol - List do kolosa
 13. 1Tes - 1 List do Tesaloniczan
 14. 2Tes - 2 List do Tesaloniczan
 15. 1Tm - 1 List do Tymoteusza
 16. 2Tm - 2 List do Tymoteusza
 17. Tt - List do Tytusa
 18. Flm - List do Filemona
 19. Hbr - List do Hebrajczyków
 20. Jk - List Jakuba
 21. 1P - 1 List Piotra
 22. 2P - 2 List Piotra
 23. 1J - 1 List Jana
 24. 2J - 2 List Jana
 25. 3J - 3 List Jana
 26. Jud - List Judy
 27. Ap - Apokalipsa św. Jana (Objawienie św. Jana)

Przykład: J 3,16
J 3 16
Ewangelia wg św. Jana Rozdział 3 Wiersz 16

plansza Biblia 2
Jak czytać sigla biblijne?

A pobrać PDF w formacie A4 można stąd. W formacie A3 PDF pobrać można stąd.


Wszelkie prawa zastrzeżone :)  Odwiedza nas: 3 gości
© by Papierolot.Katecheza 2009 - 2014